GO GEORGE encourages safe behaviour during holiday season

With the holiday season once again luring holidaymakers from all over the country to the Garden Route, GO GEORGE has embarked upon a road and passenger safety programme to remind locals as well as visitors to be alert and stay safe.

“Not all visitors to our town are used to a public bus service and the impact such a service has on traffic, and how to safely share the road with  big buses that stop in-lane,” says James Robb, GO GEORGE Manager. “If they should choose to make use of our service, we also need their cooperation to adhere to Covid-19 safety measures at all times. We welcome every visitor and want them to enjoy a well-deserved holiday without compromising their health and safety.”

GO GEORGE is working with various stakeholders in rolling out these initiatives, including the Western Cape Department of Transport and Public Works. GO GEORGE communication champions wearing caps and sashes with Covid-19 safety messages will join their officers at various roadblocks around George during December. They will carry road safety placards depicting how GO GEORGE buses stop and depart in-lane, requiring both vigilance and patience, and that motorists should be cautious and on the look-out for pedestrians unexpectedly crossing the road near stationary buses.

Covid-19 safety top priority

“With George having been declared a Covid-19 hotspot, with new cases soaring to alarming levels, our communication team will strongly focus on reinforcing the Covid-safety messages. However, we need every passenger to take responsibility for their own health and safety while considering that of everybody around them, too,” says Robb. “We need to take care of one another. Let’s wear our masks correctly – covering both nose and mouth – and not take them off for any reason while travelling on the bus. Nobody will be allowed to board a bus without wearing a mask. Keep a safe distance where possible, don’t close the bus windows – they must stay open for good ventilation, and wash or sanitise your hands at every opportunity. These safety precautions are simple, easy to adhere to, and they make a big difference.”

For any information or assistance regarding the bus service, please phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, visit www.gogeorge.org.za, send an email to info@gogeorge.org.za or visit the GO GEORGE Facebook page to stay up to date with the latest bus-related news.

CAPTION: Members of the GO GEORGE team and officials from the Western Cape Department of Transport and Public Works engaged with motorists and passengers at a roadblock earlier this week. This was one of many integrated safety education campaigns to be held over the festive season. Featured (from left) are James Robb (GO GEORGE Manager), Thandokazi Joka (GO GEORGE communication champion) and Lulamile Lakata (Assistant Director responsible for road safety in the directorate Road Safety Management, WC Department of Transport and Public Works).


GO GEORGE moedig veilige gedrag aan gedurende vakansieseisoen

Met die vakansieseisoen wat weer vakansiegangers van regoor die land na die Tuinroete lok, het GO GEORGE met ‘n pad- en passasiersveiligheidsprogram begin om plaaslike inwoners sowel as besoekers te herinner om waaksaam te wees en veilig te bly.

GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes het vroeër vandeesweek inligtingsplakkate by ‘n padblokkade gebruik om aan besoekers te verduidelik waarvoor om uit te kyk wanneer hulle die stad se strate met die openbare busdiens deel. INSETSEL: Besoekers word versoek om voetgangers, busse wat in die baan stop en Covid-19-veiligheidsvoorsorgmaatreëls in gedagte te hou

“Nie alle besoekers aan ons dorp is gewoond aan ‘n openbare busdiens en die impak wat so ‘n diens op verkeer het nie, en hoe om die pad veilig te deel met groot busse wat in die rybaan stop nie,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. “Indien hulle sou besluit om van ons diens gebruik te maak, het ons ook hul samewerking nodig om te alle tye aan Covid-19-veiligheidsmaatreëls te voldoen. Ons verwelkom elke besoeker en wil hê hulle moet ‘n welverdiende vakansie geniet sonder om hul gesondheid en veiligheid in gevaar te stel.”

GO GEORGE werk saam met verskeie belanghebbendes, insluitende die Wes-Kaapse departement van vervoer en openbare werke, om hierdie inisiatiewe uit te rol. GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes met pette en lyfbande met Covid-19-veiligheidsboodskappe sal gedurende Desember saam met verkeersbeamptes by verskeie padblokkades in die omgewing van George wees. Hulle sal plakkate dra wat uitbeeld hoe GO GEORGE-busse in die rybaan stop en vertrek en dat dit waaksaamheid en geduld verg, asook dat motoriste versigtig en op die uitkyk moet wees vir voetgangers wat die pad onverwags naby stilstaande busse oorsteek.

Covid-19-veiligheid hoogste prioriteit

“Met George wat tot ‘n Covid-19-brandpunt verklaar is en nuwe gevalle wat tot kommerwekkende vlakke styg, sal ons kommunikasiespan sterk daarop fokus om ons Covid-veiligheidsboodskappe te versterk. Ons het egter nodig dat elke passasier verantwoordelikheid vir hul eie gesondheid en veiligheid neem, met inagneming van almal rondom hulle ook,” sê Robb. “Ons moet na mekaar omsien. Kom ons dra ons maskers korrek sodat beide neus en mond bedek is, en haal hulle vir geen rede af terwyl ons op die bus ry nie. Niemand sal toegelaat word om op ‘n bus te klim sonder ‘n masker nie. Hou ‘n veilige afstand waar moontlik, moenie die busvensters toemaak nie – hulle moet oop bly vir goeie ventilasie, en was of ontsmet jou hande by elke moontlike geleentheid. Hierdie voorsorgmaatreëls is eenvoudig, maklik om vol te hou, en maak ‘n groot verskil.”

Vir enige inligting of bystand rakende die busdiens, skakel gerus die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044, besoek www.gogeorge.org.za, stuur ‘n e-pos aan info@gogeorge.org.za of besoek die GO GEORGE Facebook-blad om op hoogte te bly van die nuutste busverwante nuus.

ONDERSKRIFT: Lede van die GO GEORGE-span en amptenare van die Wes-Kaapse departement van vervoer en openbare werke by ‘n padblokkade vroeër vandeesweek. Dit was een van die vele geïntegreerde veiligheidsopvoedingsveldtogte wat oor die feestyd beplan word. Van links is James Robb (GO GEORGE-bestuurder), Thandokazi Joka (GO GEORGE-passasiersdiensbeampte) en Lulamile Lakata (assistentdirekteur verantwoordelik vir padveiligheid in die direktoraat Padveiligheidsbestuur, Wes-Kaapse departement van vervoer en openbare werke).

Share Button