Planned power outage – Map of Africa area – 14 Dec 2020

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY. 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

Remskoen Lane, Map Of Africa and suroundings 

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on Monday 14 December 2020 FROM 08:30 TO 18:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period. 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on

Tuesday 15 December FROM 08:30 TO 18:00


KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER. 

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

Remskoen Laan, Map Of Africa en omgewing

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op Maandag 14 Desember 2020 VANAF 08:30 TOT 18:00  met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op Dinsdag 15 Desember 2020 VANAF 08:30 TOT 18:00

Share Button