Planned power outage: portions of Wilderness – 8 Dec 2020

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY. 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

 Portion of Whites Rd, Lower Hillside Rd, Waterside Rd, Limberlost & Krantz lane

WILDERNESS

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on TUESDAY 08 DEC 2020 FROM 09:00 TO 16:30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period. 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on

WEDNESDAY 09 DEC 2020 FROM 09:00 TOT 16:30


KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER. 

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

 Gedeelte van Whites-, Laer Hillside-, Waterside weg, Limberlost- en Krantz laan

WILDERNIS

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DINSDAG 08 DES 2020 VANAF 9:00 TOT 16:30 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Souomstandighedeverhoeddat die werkgedoenkan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op

WOENSDAG 09 DES 2020 VANAF 09:00 TOT 16:30

Share Button