Planned power outage – portions of Thembalethu

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY. 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

 RAMAPHOSA EAST LINE, EASTERN SIDE OF ZONE 6 AND PORTION OF ASAZANI

 NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on TUESDAY 6 OCTOBER 2020 FROM  07H30 TO 18H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period. 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on WEDNESDAY 7 OCTOBER 2020 FROM 07H30 TO 18H00


KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER. 

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

RAMAPHOSA OOS-LYN, OOSTE GEDEELTE VAN ZONE 6 EN GEDEELTE VAN ASAZANI

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op  DINSDAG 6 OKTOBER  2020 VANAF  07H30 TOT 18H00  met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op WOENSDAG 7 OKTOBER 2020 VANAF 07H30 TOT 18H00

Share Button