Use of Municipal Sportsfields and Stadiums

The George Municipal Sports Department, Community Services requests all members of the public as well as Sport Associations to note that the use of any of the municipal sport fields and/or sport stadiums must be formally requested and pre-booked via their offices prior to any event taking place.

It must also be noted that no advertising should be issued about any event until such venue permissions have been obtained. All events will be reviewed in terms of Covid-19 regulations as well as the applicable by-laws governing such events.   Up until  1 October 2020, no gatherings of larger than 50 persons are allowed in terms of the Disaster Regulations. From the 1 October, 50% of venue capacity is allowed with a maximum of 250 persons inside a venue and 500 persons in an open air venue.

The Sport Office (Cathedral Street) can be contacted on 044 801 9488  or by Pre-arranged appointments on weekdays 7.45am-4.30pm. gdevilliers@george.gov.za or cmostert@george.gov.za

Events Officer: Population Certficate – S Sternsdorf  044 8016300

Gebruik van munisipale sportvelde en stadions

Die George Munisipale Sportafdeling, Gemeenskapsdienste versoek alle lede van die publiek sowel as Sportverenigings om daarop te let dat die gebruik van enige van die munisipale sportvelde en / of sportstadions

moet formeel aangevra word en vooraf via hul kantore bespreek word voordat enige gebeurtenis plaasvind. Daar moet ook op gelet word dat daar geen advertering oor enige gebeurtenis mag plaasvind, voordat sodanige vergunning vir die lokaal verkry is nie. Alle geleenthede sal hersien word in terme van Covid-19-regulasies sowel as die toepaslike verordeninge wat sulke geleenthede beheer. Tot 1 Oktober 2020 word geen byeenkomste van meer as 50 persone ingevolge die rampregulasies toegelaat nie. Vanaf 1 Oktober word 50% van die lokaal se kapasiteit toegelaat, met ‘n maksimum van 250 persone binne ‘n lokaal en 500 persone in ‘n opelug lokaal.

Die Sportkantoor (Cathedraalstraat) kan gekontak word by 044 801 9488 of deur vooraf gereelde afsprake op weeksdae 7.45-16.30. gdevilliers@george.gov.za of cmostert@george.gov.za

Geleentheidsbeampte: Bevolkingsertifikaat – S Sternsdorf 044 8016300

Share Button