Municipality announces GO GEORGE tariff increase

More options for loading trips on Smart Card

The George Municipality has announced the annual increase in the GO GEORGE bus fares that will be implemented on 19 July 2020. The increase forms part of the annual municipal tariff adjustments.

Load single trip on Smart Card now

To meet the needs of passengers who do not travel frequently and cannot afford to buy more than one trip at a time, the option to load a single trip on the Smart Card will be introduced at the same time. This single trip will cost R12.

However, bundles with more trips remain the best buy. Smart Card trips bought in bundles of 10 or more will increase by only 50c per trip to R10, and bundles of less than 10 trips will cost R11 per trip (also a 50c increase).

Apart from saving money, for their own safety, passengers are encouraged to load enough trips at a time to last them a while. During the Covid-19 pandemic, it is safest to avoid queueing at a kiosk or vendor every few days.

Transfer at no cost

Considering that within one hour after first boarding, passengers can transfer to as many buses as needed to get to their destination without paying again, using the GO GEORGE bus service remains one of the most affordable ways of travelling in George.

No increase on Smart Card itself

The cost of the Smart Card is staying the same. Purchasing a card for the first time costs R21 (upon showing proof of identity) and includes two preloaded trips. The normal price of the card is R25, does not require proof of identity, and does not include any preloaded trips. Any person is allowed to buy cards for family, friends or employees and can even make use of the first-card offer for people whose identity documents they have brought along.

Trips loaded on a Smart Card never expire. This means that trips bought before the tariff increase stay valid.

For more information, please call the GO GEORGE Call Centre at 0800 044 044, or send an email to info@gogeorge.org.za.

CAPTION: Passengers need to have a GO GEORGE Smart Card with trips to travel on the bus. No cash is currently allowed on the buses as means of payment for a trip. 


Munisipaliteit kondig GO GEORGE-tariefverhoging aan

Meer opsies vir die laai van ritte op Slimkaart

Die George-munisipaliteit het die jaarlikse aanpassing van die GO GEORGE-bustariewe wat op 19 Julie 2020 geïmplementeer sal word, aangekondig. Die verhoging vorm deel van die jaarlikse munisipale tariefaanpassings.

Laai nou enkelrit op Slimkaart

Ter wille van passasiers wat nie gereeld bus ry nie en nie kan bekostig om meer as een rit op ‘n slag te koop nie, word die opsie om ‘n enkele rit op die Slimkaart te laai terselfdertyd bekendgestel. Hierdie enkelrit sal R12 kos.

Bundels met meer ritte bly egter die beste koop. Slimkaartritte in bundels van 10 of meer sal met slegs 50c per rit verhoog tot R10, en bundels van minder as 10 ritte sal R11 per rit kos (ook ‘n verhoging van 50c).

Buiten om geld te spaar, word passasiers vir hul eie veiligheid aangemoedig om genoeg ritte op ‘n slag op hul kaarte te laai om ‘n rukkie te hou. Dit is verkieslik om tydens die Covid-19-pandemie nie elke paar dae in rye by ‘n kiosk of herlaaipunt te gaan staan nie.

Oorklim teen geen koste

In ag genome dat passasiers binne een uur nadat hulle op die eerste bus geklim het, kosteloos kan oorklim op soveel busse as wat nodig is om hul bestemming te bereik, bly GO GEORGE een van die mees bekostigbare vorms van vervoer in George.

Geen verhoging op Slimkaart self nie

Die koste van die Slimkaart bly dieselfde. Om vir die eerste keer ‘n kaart te koop, kos R21 (bewys van identiteit word vir hierdie spesiale aanbod vereis), en sluit twee voorafgelaaide ritte in. Die normale prys van die kaart is R25, geen bewys van identiteit word vereis nie, en dit sluit nie enige ritte in nie. Enige persoon word toegelaat om kaarte vir familie, vriende of werknemers te koop en kan selfs gebruik maak van die eerstekaart-aanbod vir mense wie se identiteitsdokumente of geboortesertifikate hulle saamgebring het.

Ritte wat op ‘n Slimkaart gelaai is, verval nooit nie. Dit beteken dat enige ritte wat voor die tariefverhoging gekoop word, daarna steeds geldig is.  

Vir meer inligting, skakel gerus die GO GEORGE inbelsentrum by 0800 044 044, of stuur ‘n e-pos aan info@gogeorge.org.za.

ONDERSKRIF: Passasiers moet’n GO GEORGE Slimkaart met ritte hê om op die bus te ry. Geen kontant word tans op die busse toegelaat as betaalmiddel vir ’n busrit nie.

Share Button