Planned power outage: Portion of Maitland-West, Blanco

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY. 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

 PORTION OF MAITLAND-WEST, BLANCO

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on MONDAY 29 JUNE  2020 FROM  09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period. 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on TUESDAY 30 JUNE  2020 FROM  09H00 TO 16H00


KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER. 

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE  VAN MAITLAND-WES, BLANCO

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op  MAANDAG 29 JUNIE  2020 VANAF  09H00 TOT 16H00  met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DINSDAG 30 JUNIE  2020  VANAF 09H00 TOT 16H00

Share Button