Go George offers reduced service focused on essential services staff during the lockdown

GO GEORGE will be providing a reduced service on most of its main routes, focused on essential services staff. This will be from 05:00 – 09:00 and 16:00 – 20:00 daily, as instructed by the Minister of Transport last night.

“We want to encourage the public to stay at home to ensure an effective outcome to the national lockdown,” said James Robb, GO GEORGE Manager. “If they do have to leave their houses, they or their employers should make alternative arrangements for transport as far as possible – public transport remains a high-risk environment for the spreading of the Covid-19 virus. Using the bus service should be a last resort.”

Eight routes

Two large buses will be scheduled on each of the following main-line routes, departing half-hourly from their main terminals, starting at 05:00 in the morning and 16:00 in the afternoon. The last buses will depart from the CBD at 08:30 on the morning shift, and at 19:00 in the evening.

 • 1A New Daw Park-CBD – departing from Protea
 • 1B Harmony Park-CBD – departing from Protea
 • 60A Syferfontein-Rosedale-CBD – departing from Battalion stop
 • 2 Blanco-CBD – departing from Blanco triangle
 • 7 CBD-Mall – departing from the Garden Route Mall
 • 9-Industrial Loop – departing from the Transport Hub at 05:30 in the morning
 • 15 Parkdene-CBD – departing from Parkdene High stop
 • 53B Rosemoor-CBD (express) – departing from the Garden Route Mall

Limited capacity

To limit the number of passengers on each bus, no standing passengers will be allowed. Passengers are requested to keep one seat open next to them and to rather wait for the next bus that will arrive in 30 minutes to keep as much space as possible between passengers.

Payment method

All Smart Card kiosk will be closed. Passengers who have cards, should use their Smart Cards and top up before lockdown as far as possible. Certain top-up vendors will fall under essential service providers and will still do top-ups during the lockdown. Cash trips on board will be allowed, but everybody should try to avoid handling cash at all cost and sanitise or wash their hands afterwards.

Passenger support

All GO GEORGE info kiosks will be closed. The Call Centre will be operational from 05:00 until 20:00 daily and can be phoned on 0800 044 044. The latest updates regarding service will be available on the GO GEORGE Facebook page and website, www.gogeorge.org.za.


GO GEORGE BIED INGEKORTE DIENS GEFOKUS OP NOODSAAKLIKE DIENSTE- PERSONEEL TYDENS DIE INPERKING

GO GEORGE sal ‘n ingekorte diens verskaf op die meeste van die hoofroetes, gefokus op noodsaaklike dienste-personeel. Dit sal wees van 05:00 – 09:00 en 16:00 – 20:00 daagliks, in lyn met die Minister van Vervoer se opdrag.

 “Ons wil die publiek aanmoedig om tuis te bly om ‘n doeltreffende uitkoms vir die nasionale inperking te verseker,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. “As hulle hul huise wil verlaat, moet hulle óf hul werkgewers so ver moontlik alternatiewe reëlings vir vervoer tref – openbare vervoer bly ‘n hoë-risiko-omgewing vir die verspreiding van die Covid-19 virus. Gebruik van die busdiens moet ‘n laaste uitweg wees.”

Agt roetes

Twee groot busse sal geskeduleer word om elke halfuur vanaf elk van die volgende hooflynroetes se hoofterminale te vertrek, met die eerste ritte 05:00 in die oggend en 16:00 in die middag. Die laaste busse sal uit die middedorp vertrek om 08:30 op die oggendskof, en om 19:00 in die aand.

 • 1A New Dawn Park-CBD – vertrek vanaf Protea
 • 1B Harmony Park-CBD – vertrek vanaf Protea
 • 60A Syferfontein-Rosedale-CBD – vertrek vanaf Battalion-halte
 • 2 Blanco-CBD – vertrek vanaf Blanco-driehoek
 • 7 CBD-Mall – vertrek vanaf die Garden Route Mall
 • 9 Industrial Loop – eerste rit vertrek 05:30 vanaf die middedorp
 • 15 Parkdene-CBD – vertrek vanaf Parkdene High-halte
 • 53B ROSEMOOR-CBD (Express) – vertrek vanaf Garden Route Mall

Beperkte kapasiteit

Om die aantal passasiers op elke bus te beperk, sal geen staande passasiers toegelaat word nie. Passasiers word versoek om een sitplek oop te hou langs hulle, en om eerder te wag vir die volgende bus wat binne 30 minute sal kom om soveel spasie as moontlik tussen passasiers te hou.

Betaalmetode

Alle Slimkaartkiosks sal gesluit word. Passasiers wat kaarte het, moet hul Slimkaarte gebruik en so ver moontlik ritte herlaai voor die inperking van krag word. Sekere besighede wat herlaaidienste bied sal onder noodsaaklike diensverskaffers val en sal nog steeds ritte herlaai tydens die inperking. Kontantritte op die bus sal toegelaat word, maar almal behoort die hantering van kontant ten alle koste te vermy en hul hande daarna te was.

Passasiersondersteuning

All GO GEORGEinligtingskiosks sal gesluit word. Die inbelsentrum sal daagliks van 05:00 tot 20:00 operasioneel wees en kan op 0800 044 044 geskakel word. Die jongste nuus rakende dienslewering sal beskikbaar wees op die GO GEORGE Facebook-blad en die webwerf, www.gogeorge.org.za.

Share Button