Cleaning of Go George buses during COVID-19 crisis

All GO GEORGE role-players are fully engaged in implementing various strategies to prevent the spreading of the Covid-19 virus, including disinfecting of the buses.

Despite prior preparation, in a global crisis situation such as Covid-19, certain measures can only be finalised once a disaster announcement has been made. While finalising the exact cleaning materials required, George Link has ramped up their cleaning processes extensively with cleaning staff now working double shifts, 16 hours per day. An additional process has also been implemented to wipe down the interior of each bus with sanitising chemicals after every duty. To enhance the crisis cleaning regime, a special steam-cleaning machine is expected to arrive shortly, which will also form part of the normal cleaning schedule of the buses after the crisis is over.

* It is important to note that a dirty bus is not necessarily a contaminated bus, and a clean bus is not necessarily a germ-free bus.

GO GEORGE wants to reassure the community of George and our valued passengers that we are doing everything in our power to contribute to their safety when using our bus service. However, we need to emphasise that every individual should take responsibility for their own health and safety by keeping to any preventative instructions issued by Government.  During a crisis of this nature, public transport is a high risk environment, and passengers are requested to only travel if essential and where possible during off-peak times to limit contact.

In addition, a crisis response plan has been developed with staggered levels of precautionary measures which GO GEORGE will continually assess and implement as the crisis develops. Passengers will be kept updated as the situation changes.


SKOONMAAK VAN GO GEORGE-BUSSE TYDENS COVID-19 KRISIS

Alle GO GEORGE-rolspelers is volskaals besig met die implementering van verskeie strategieë om die verspreiding van die Covid-19-virus te voorkom, insluitend die ontsmetting van die busse.

Ten spyte van vooraf voorbereidings kan sekere maatreëls in ‘n wêreldwye krisissituasie soos hierdie slegs gefinaliseer word sodra ‘n rampaankondiging gemaak is. Terwyl die presiese bepalings vir geskikte skoonmaakmiddels gefinaliseer word, het George Link solank hul skoonmaakproses grootliks uitgebrei met skoonmaakpersoneel wat dubbele skofte, 16 uur per dag, werk. ‘n Bykomende proses om die binnekant van elke bus na elke skof met ontsmettende chemikalieë skoon te vee, is ook geïmplementeer. Om die krisis-reinigingsprogram verder te verbeter, is ‘n spesiale stoomreiniger bestel, wat ook deel van die normale skoonmaakskedule van die busse sal vorm nadat die krisis is verby.

* Dit is belangrik om daarop te let dat ‘n vuil bus nie noodwendig ‘n besoedelde bus is nie, en ‘n skoon bus is nie noodwendig ‘n kiemvrye bus nie.

GO GEORGE wil die gemeenskap van George en ons gewaardeerde passasiers verseker dat ons alles in ons vermoë doen om by te dra tot hul veiligheid wanneer hulle ons busdiens gebruik. Ons moet egter beklemtoon dat elke individu verantwoordelikheid moet neem vir hul eie gesondheid en veiligheid deur te hou by enige voorkomende instruksies wat deur die regering uitgereik word.  Tydens ‘n krisis van hierdie aard, is openbare vervoer ‘n hoë risiko-omgewing en passasiers word versoek om net te reis indien dit noodsaaklik is en waar moontlik, tydens nie-spitstye, om kontak te beperk.

Daarbenewens is ‘n krisis-reaksieplan ontwikkel met toenemende vlakke van voorsorgmaatreëls wat GO GEORGE voortdurend sal assesseer en implementeer soos die krisis ontwikkel. Passasiers sal op hoogte gehou word namate die situasie verander.

Share Button