Planned power outage: Hoekwil line

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY. 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF HOEKWIL LINE (OLIFANTSHOEK ROAD & PLATRUG ROAD)

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on TUESDAY, 18 FEBRUARY 2020 FROM09:00 TOT 16:00for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period. 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on

WEDNESDAY,19 FEBRUARY 2020 FROM09:00 TOT 16:00


KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER. 

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN HOEKWIL HOOGTE (OLIFANTSHOEK WEG & PLATRUG WEG)

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DINSDAG, 18 FEBRUARIE 2020 VANAF 09:00 TOT 16:00met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Souomstandighedeverhoeddat die werkgedoenkan wordgedurendebogenoemdeperiode, sal die werkgedoen word opWOENSDAG, 19 FEBRUARIE 2020 VANAF 09:00 TOT 16:00

Share Button