GO GEORGE adapting routes for Outeniqua Wheelchair Challenge

GO GEORGE will be making temporary changes to certain routes to make way for the athletes participating in the Outeniqua Wheelchair Challenge (OCC) on Saturday 14 September 2019.

Two road closures

A section of Knysna Road between the Garden Route Mall and CTM, in the direction towards town, will be closed from 20:00 on Friday evening until 13:00 on Saturday, resulting in minor deviations on Route 7 CBD-Mall and Route 24 CBD-Loerie Park-Mall.

In York Street, the section between Stanmar Motors and PW Botha College will be closed from 05:00 until 11:00 on Saturday. This necessitates all buses from Pacaltsdorp coming into town via York Street being rerouted during that time, as well as Route 9 Industrial Loop that also uses York Street.

Detailed information available
Pamphlets containing details of the rerouting, alternative bus stops to be used and route maps are being distributed on the affected routes for the entire week prior to the event. Posters have also been put up at the bus stops that will be closed temporarily so that passengers will not be caught off-guard on the day.

GO GEORGE Manager, James Robb calls upon the public and passengers to embrace the event and welcome wheelchair athletes from all over South Africa and several other countries to George.

“Accommodating this major event requires a lot of planning and preparation on our side, but it is a privilege to make way for these skilled and enthusiastic athletes on wheels. They truly inspire us,” he says. “Therefore, we also request our passengers to endure the five hours of inconvenience once a year in a good spirit and to cheer on and encourage the athletes. Our staff have volunteered to support athletes, from manning a water point to pushing wheelchairs for the fun run, to cheering long-distance athletes on as they enter Pacaltsdorp.”

Delays expected on all bus routes

Passengers should take note that delays are expected on all bus routes, not only those that will be rerouted, due to single-lane traffic in certain areas, traffic being redirected, congestions at the crossings at York Street, as well as detours being longer in distance than the normal routes. 

Start early

Robb encourages passengers to plan their trips ahead of time, and to depart earlier than usual to avoid coming late for work. “Some might also have to take a longer walk to work after getting off the bus, so please keep that in mind too,” he says.

For more information, please visit the GO GEORGE Facebook page or phone the Call Centre on 0800 044 044 ahead of time for help with route planning. 

CAPTION: The popular GO GEORGE mascot Georgie entertaining athletes at last year’s OCC. He will be at the race village again on Saturday to pose for selfies with his fans.


GO GEORGE pas roetes aan vir Outeniqua-rolstoeluitdaging

GO GEORGE sal sekere roetes tydelik herlei om plek te maak vir die atlete wat deelneem aan die Outeniqua-rolstoeluitdaging (OCC) op Saterdag 14 September 2019.

Twee padsluitings

‘n Gedeelte van Knysnaweg tussen die Garden Route Mall en CTM, in die rigting van die dorp, sal Vrydagaand vanaf 20:00 tot Saterdag 13:00 gesluit word, wat geringe afwykings op Roete 7 CBD-Mall en Roete 24 CBD-Loerie Park-Mall tot gevolg sal hê.

In Yorkstraat sal die gedeelte tussen Stanmar Motors en PW Botha Kollege Saterdag gesluit word vanaf 05:00 tot 11:00. Dit noodsaak alle busse vanaf Pacaltsdorp wat via Yorkstraat dorp toe ry om gedurende daardie tyd herlei te word. Dieselfde geld vir Roete 9 Industrial Loop wat ook normaalweg deur Yorkstraat ry.

Volledige inligting
Pamflette met besonderhede van die roete-aanpassings, alternatiewe bushaltes wat gebruik kan word en roetekaarte word vir die hele week voor die wedren op die geraakte roetes versprei. Plakkate is ook by die bushaltes wat tydelik gesluit sal word geplaas sodat passasiers nie op die betrokke dag onverhoeds betrap word nie.

GO GEORGE-bestuurder, James Robb doen ‘n beroep op die publiek en passasiers om die geleentheid aan te gryp en rolstoelatlete van regoor Suid-Afrika en verskeie ander lande welkom te laat voel in George.

“Om hierdie groot gebeurtenis te akkommodeer, verg fyn beplanning en voorbereiding aan ons kant, maar dit is ‘n voorreg om hierdie vaardige, entoesiasties atlete op wiele op hierdie manier te ondersteun. Hulle inspireer ons regtig,” sê hy. “Daarom versoek ons ook ons passasiers om die vyf ure van ongerief een keer ‘n jaar in ‘n goeie gees te verdra en die atlete aan te moedig en toe te juig. Ons personeel het hulp aangebied om die atlete te ondersteun, van ‘n waterpunt wat hulle gaan beman, rolstoele stoot vir die pretloop en die aansporing van die langafstandatlete wanneer in hulle in Pacaltsdorp aankom.”

Vertragings op alle busroetes verwag

Passasiers moet kennis neem dat vertragings op alle busroetes verwag word, nie net dié wat herlei word nie, as gevolg van enkellaan-verkeer in sekere gebiede, verkeer wat herlei word, opeenhopings by die kruisings in Yorkstraat, sowel as herleide roetes wat langer in afstand is as die normale roetes. 

Spring vroeg weg

Robb moedig passasiers aan om hul ritte voor die tyd te beplan en om vroeër as gewoonlik te vertrek om steeds betyds by die werk te kom. “In sommige gevalle kan dit ook langer neem om werk toe te stap nadat jy van die bus afgeklim het, so hou dit asseblief ook in gedagte,” vra hy.

Vir meer inligting, besoek gerus die GO GEORGE Facebook-blad of skakel die inbelsentrum betyds by 0800 044 044 vir hulp met roetebeplanning.

ONDERSKRIF: Die gewilde GO GEORGE-gelukbringer Georgie het vir groot vermaak gesorg tydens verlede jaar se rolstoelwedren. Hy sal Saterdag weer by die wegspringpunt wees om vir selfies te poseer saam met sy bewonderaars.

Share Button