Planned power outage: Wilderness

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY. 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION REMSKOEN AVENUE & WILDERNESS INFORMAL AREA

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY, 15 AUGUST 2019 FROM 09:00 TOT 16:00for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period. 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on

FRIDAY, 16 AUGUST 2019 FROM 09:00 TOT 16:00


KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER. 

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE REMSKOEN LAAN & WILDERNESS PLAKKERS

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG, 15 AUGUSTUS 2019 VANAF 09:00 TOT 16:00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Souomstandighedeverhoeddat die werkgedoenkan wordgedurendebogenoemdeperiode, sal die werkgedoen word op VRYDAG, 16 AUGUSTUS 2019 VANAF 09:00 TOT 16:00

Share Button