Kwagganuus

AKADEMIE

Matriekuitslae 2010 

Baie geluk aan die Kwaggas se matrieks van 2010. Hulle het baie goed presteer. 75% van die leerders het vir graadstudies gekwalifiseer, 23% het vir diplomastudies gekwalifiseer en 1,1% het vir sertifikaarstudies ge-kwalifiseer. 99,4% van die leerders het geslaag. Tien kandidate het sewe onderskeidings, 10 kandidate het ses onderskeididings, 18 kandidate het vyf onderskeidings en 21 kandidate het vier onderskeidings behaal. Die matriekgroep van 2010 het in totaal 524 vakonderskeidings behaal, d.w.s. 30% van alle vakke geskryf. ‘n Derde van die leerders wat Wiskunde geneem het, het ‘n onderskeiding in Wiskunde gekry. Fisiese weten-skappe se gemidddeld is 71,2% en 27 van die 88 kandidate het bo 80% gekry. Ons het ook die toekenning van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement ontvang vir die meeste kandidate wat Rekeningkunde geslaag het.

Daar is 51 kandidate wat A-gemiddeldes behaal. Hulle is: (onderskeidings tussen hakies)

Werner van der Walt (4), Yolandi Venter (5), Roxy Kriel (4) , Phillipa Davis (3), Lorinda van Dyk (3), Daniellé Louw (6), Lee-Ann Pienaar (5), Chanice Snyders (4), Luzita van Dyk (4), Jan Nieman (4) , Anelda Grobler (5), Ilse Swart (4), Danica Nel (4), Almoro Oosthuizen (6), Helena Langenhoven (5), Jean Wilson (5), Lizel de Villiers (4), Christiaan Reinecke (5), Carla Oudejans (5), Johann Verster (5), Anzel Rheerder (5), Marc Ru-dolph (5), Mauritz du Plessis (5), Roelf Vermeulen (4), Laurelle Witbooi (5), Marizanne Visser (6), Klaus Schröder (5), Stefan Laing (4), Anieke van Zyl (5), Coenraad Louw (4), Emmerentia du Plessis (5), Anli Bar-nard (6), Pieter Jordaan (5), Suné Cilliers (5), Chantell Coetzer (7), Johan Meyer (3), Annemie Smith (6), Louis Cronjé (5), Nicki Aucamp (7), Frienda Maritz (6), Jacques Lampbrecht (6), Johan Cronjé (6), Anzelle Botha (7), Mariet Ackermann (7), Niël Hattingh (7), Christine Fourie (7), Daphne Reyneke (7), Anya Niewoudt (7), Daniël Smit (6), Tanya Strauss (7) en Melissa Alberts (7).

Die beste drie kandidate is dus Daniël Smit (3e 89%), Tanya Strauss (2e 89,9%) en Melissa Alberts (90,7%,) is die dux-leerder.

NUWE PERSONEEL

Baie welkom aan die nuwe personeel wat by ons aangesluit het. Hulle is mej. Elandi Rautenbach (RTT en IT), mevv. Yolandi Pienaar (Verbruikers en Gasvry-heidstudie) en Mona Ey-gelaar (Afr en Eng) en mnr. Wehan van Jaars-veld (Afr, Dans en Be-marking).

Mej. Lané Nell is as assis-tentonderwyseres aange-stel en mej. Andrea Joubert en mnr. Hanno Janse van Rensburg is as jeugwerkers aangestel. 

BELANGRIKE DATUMS:

OUERVERGADERINGS:

Gr 8’s: 25 Jan 2011

OOV-oueraand: 31 Jan 2011 (Spreker is mnr Etienne Lombard)

Gr 9—12-oueraand: 8 Feb 2011

Kleuresport: Woensdag, 2 Februarie 2011

1981 REÜNIE: 18-19 Maart 

NAMIBIë TOER

Die o/15-rugbyspan is besig om fondse te genereer vir ‘n toer na Na-mibië.

“Tavcor York is bereid om „n minimum bedrag van R500 tot „n maksimum van R1000 aan die skool te betaal in-dien enige persoon by ons koop met „n vewysing van die skool.” — Reggie Cook

Ondersteun asb. vir Tavcor en noem dat u verbonde is aan Hoërskool Outeniqua. 

PLAKKERS

Ouers word herinner dat Kwag-gaplakkers @ R100 elk by die se-kuriteitsbeamptes of by die kan-toor beskikbaar is. Hierdie plak-kers gee jou toegang tot die skool sonder om elke keer in te teken. Alle sportwedstryde kan ook gratis bygewoon word. 

SKOOLHEKKE: URE

Slegs die BTH-hek moet asb. ge-bruik word indien u die skool wil besoek. Hier sal ‘n seku-riteitsbeampte aan diens wees wat u sal inteken en aanwysings gee. Die res van die skoolhekke kan slegs voor skool, en wan-neer die skool uitkom, gebruik word.

Die tye is soos volg:

Maandag tot Vrydag (uitsluitend Woensdag).

06:00 tot 07:30 Alle hekke

07:30 tot 13:30 BTH-hek

13:30 tot 14:30 Alle hekke

14:30 tot 19:00 BTH-hek

Op Woensdae sal hekke vanaf 13:00 tot 14:30 oop wees. 

GERIEWE

Ons is trots op die nuwe kleedka-mers vir die grade 11 en 12-dogters wat sopas voltooi is. Ons versoek die dogters om dit asb. netjies te hou. 

KLERASIE

Merk asb. u kind se klere. Ge-merkte kledingstukke kan maliker opgespoor en uitgeken word. 

HOKKIE— ASTRO BAAN:

Nie-hokkie ouers wat graag ‘n bydrae vir die Astro-baan wil maak, kan dr. JS de la Bat by 044-871 2621 kontak. 

FINANSIES

Aansoeke om vrystelling moet asseblief deur ouers persoonlik by die skool af-gehaal word.

Ondernemingsvorms moet onmiddellik by ontvangs voltooi en teruggestuur word.

Koshuisgelde is streng aan die begin van elke kwartaal vooruitbetaalbaar.

U word ook herinner aan die betaling van die Gasvryheidstudiegelde.

Ons doen ‘n vriendelike, dog dringende beroep op ouers om van die skool se gerieflike debietorderstelsel gebruik te maak:

D it vergemaklik die boekhouding.

Verminder moontlike foute.

Skakel geldhantering uit (risiko van diefstal ).

Vergemaklik beplanning. 

Indien u nie van die skool se de-bietorderstel gebruik maak nie, vra ons dat u asseblief direkte deposito’s in die skool se bankrekening sal maak: FNB Tjekrek: 62093763673. : Gebruik u rekeningnommer as verwysing en faks bewys van betaling aan 086 635 8377. 

Die kwartaalprogram word aangeheg.

http://www.thegremlin.co.za/pdf/kwagganuus.pdf

Share Button

Leave a Reply