Planned power outage – Thabata line, Thembalethu

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY. 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

 PORTION THEMBALETHU (THABATA LINE)

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on WEDNESDAY, 22 MAY 2019 FROM 09:00 TOT 11:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period. 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on

THURSDAY, 23 MAY 2019 FROM 09:00 TOT 11:00

ACTING DIRECTOR:  ELECTROTECHNICAL SERVICES


DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE THEMBALETHU (THABATA LYN)

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG, 22 MAY 2019 VANAF 09:00 TOT 11:00  met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG, 23 MAY 2019 VANAF 09:00 TOT 11:00 

WAARNEMENDE DIREKTEUR:  ELEKTROTEGNIESE DIENSTE

Share Button