Planned power outage – Thembalethu

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: 

 PORTION OF THEMBALETHU (ZONE 9 & 8)

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on FRIDAY 05 APRIL 2019 FROM 09:00 TO 18:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period. 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on MONDAY 08 APRIL 2019 FROM 09:00 TO 18:00.


KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN THEMBALETHU (ZONE 9 & 8)

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op VRYDAG 05 APRIL 2019 VANAF 09:00 TOT 18:00  met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op     MAANDAG 08 APRIL 2019 VANAF 09:00 TOT 18:00.

Share Button