Planned power outage – Campher’s Drift

CAMPHERSDRIFT STREET, GEORGE LILY STREET

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SATURDAY 6 APRIL 2019 FROM 08:00TO 15:00for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period. 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on MONDAY 8

 APRIL 2019 FROM 08:00 TO 15:00


CAMPHERSDRIFT STRAAT,GEORGE LILY STRAAT

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op SATERDAGDAG 6 APRIL 2019 VANAF 08:00TOT 15:00  met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op  

MAANDAG 8 APRIL 2019 VANAF 08:00 TOT 15:00

Share Button