Planned power outage- Thabata line

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: 

PORTION OF THABATA LINE

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on TUESDAY 11 DECEMBER 2018 FROM 08:30 TO 17:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period. 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on WEDNESDAY 12 DECEMBER 2018 FROM 08:30 TO 17:00.


KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN THABATA LYN

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DINSDAG 11 DESEMBER 2018 VANAF 08:30 TOT 17:00  met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op     WOENSDAG 12 DESEMBER 2018 VANAF 08:30 TOT 17:00.

Share Button