GO GEORGE: Use last paper tickets before 15 December

The new GO GEORGE Smart Card system has gone live on 15 November 2018 with the concession that any remaining paper tickets could still be used for one month before the old tickets would be phased out completely.

From Saturday 15 December 2018, the only accepted forms of payment for trips will be the GO GEORGE Smart Card, and for those who do not have a Smart Card, cash for a trip bought on the bus.

The current price of a cash trip is R12 and passengers are requested to keep the right amount of cash ready when boarding. However, it is faster to just tap the Smart Card and board, which contributes to the system staying on schedule, so passengers are encouraged to buy cards if they have not done so yet. The more passengers use Smart Cards, the sooner everybody will enjoy the benefits of the new automated system.

A first Smart Card still costs only R20, including two pre-loaded trips, if a person can show a valid form of identity such as an ID card or book, passport, driver’s licence or birth certificate, or a copy thereof. People are allowed to buy cards for others at this same special price, providing they bring along proof of their identification. Without identification, cards can be bought at the normal price of R40, no trips included.

For any enquiries about the location of Smart Card mobile vehicles, kiosks and top-up vendors or how to use the card, phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044.

Photo provided: The GO GEORGE Smart Card


GO GEORGE: Gebruik laaste papierkaartjies voor 15 Desember

Die nuwe GO GEORGE Slimkaart is op 15 November 2018 in werking gestel met die toegewing dat enige oorblywende papierkaartjies nog vir ’n maand lank gebruik kon word voordat dit heeltemal uitgefaseer word.

Vanaf Saterdag 15 Desember 2018 is die enigste aanvaarde vorms van betaling vir ritte die GO GEORGE Slimkaart, en vir diegene sonder Slimkaarte, kontant vir ’n rit wat op die bus gekoop word.

Die huidige prys van ’n kontantrit is R12 en passasiers word versoek om die regte bedrag gereed te hou wanneer hulle opklim. Dit is egter vinniger om net die Slimkaart te tik en op te klim, wat bydra daartoe dat die stelsel op skedule bly. Passasiers word dus aangemoedig om hul kaarte te koop indien hulle nog nie het nie. Hoe meer passasiers Slimkaarte gebruik, hoe vinniger gaan almal die voordele van die nuwe geoutomatiseerde stelsel geniet.

’n Eerste Slimkaart kos steeds R12, twee voorafgelaaide ritte ingesluit, wanneer ’n persoon ’n geldige bewys van identiteit kan toon. Dit sluit in identiteitskaarte of -boekies, bestuurslisensies, paspoorte of geboortesertifikate, of afskrifte daarvan. Mense word ook toegelaat om Slimkaarte vir ander te koop teen dieselfde spesiale prys, op voorwaarde dat hulle diegene se identiteitsbewyse saambring en toon.  Sonder identifikasie kan kaarte teen die gewone prys van R40 gekoop word, geen ritte ingesluit nie.

Vir enige navrae oor die ligging van mobiele Slimkaartvoertuie, kiosks, herlaaipunte of hoe om die kaart te gebruik, skakel die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044.

Foto verskaf: Die GO GEORGE Slimkaart

Share Button