Impact of N2 closure on Go George

On Thursday, 18 October 2018 the N2 will be closed between the Pacaltsdorp interchange and the interchange at the Garden Route Mall. This is in preparation for two crossovers to be created on both sides of the pedestrian bridge under construction over the N2.

All N2 traffic from the Cape Town and Knysna directions will be diverted through George for the day, along Knysna Road, Courtenay Street and York Street, resulting in delays to all GO GEORGE services using these roads.

Route 12 rerouted

Route 12 Pacaltsdorp – Garden Route Mall will be rerouted for the day. Instead of turning right onto the N2, buses will continue along York Street where they will turn right onto Hope Street at the circle, continue into Memorium Street, turn right into Courtenay Street and then right into the Garden Route Mall road. The same routing will be followed on the return trips to Pacaltsdorp. Delays must be expected since it will take longer to get to the Mall via town.

The same arrangements will apply on Monday evening, 22 October 2018 when traffic will again be diverted through George so that the roadworks can move to the opposite side of the highway.

Delays for a longer period

In the meantime, from Friday 19 October 2018 for the next six to eight weeks, the cross-overs in the area of the pedestrian bridge might cause delays on Route 12 due to possible bottle necks and a speed limit reduction to 40 km/h along this section of the N2. GO GEORGE will monitor the situation closely to establish whether it might be best for the sake of the bus schedule to reroute Route 12 through town for the entire time of these roadworks. For now, rerouting will only take place on Thursday, 18 October and the evening of Monday, 22 October.    

Traffic police will be in place to help guide traffic and minimise disruption of traffic flow. GO GEORGE apologises for any inconvenience caused to passengers and other stakeholders and calls upon employers to be patient when staff are delayed and late for work.

GO GEORGE: Vertragings en roeteverandering weens N2-sluiting


GO GEORGE: Vertragings en roeteverandering weens N2-sluiting

Die N2 sal op Donderdag 18 Oktober 2018 gesluit wees tussen die Pacaltsdorp- en Garden Route Mall-afritte. Dit is ter voorbereiding van twee baankruisings wat geskep moet word aan albei kante van die voetgangerbrug oor die N2 wat tans onder konstruksie is.

Alle N2-verkeer uit die rigtings van Kaapstad en Knysna sal langs Knysnaweg, Courtenaystraat en Yorkstraat deur George herlei word vir die dag, met verwagte vertragings van alle GO GEORGE-dienste wat hierdie paaie gebruik.

Roete 12 herlei

Roete 12 Pacaltsdorp – Garden Route Mall sal vir die hele dag herlei word. In plaas daarvan om regs te draai op die N2, sal busse reguit aanhou in Yorkstraat en regs draai in Hopestraat by die verkeersirkel, aanhou tot in Memoriumstraat, regs draai in Courtenaystraat en dan regs in die Garden Route Mall-pad. Dieselfde roete sal gevolg word terug Pacaltsdorp toe. Passasiers moet vertragings te wagte wees aangesien dit langer neem om deur die dorp na die Garden Route Mall toe te ry.

Dieselfde reëling sal geld op Maandagaand, 22 Oktober 2018 wanneer verkeer weer deur George herlei sal word sodat die padwerke na die ander kant van die snelweg kan skuif.

Vertragings oor ‘n langer termyn

Intussen, vanaf Vrydag 19 Oktober 2018 vir die volgende ses tot agt weke, sal die baankruisings in die omgewing van die voetgangerbrug vertragings veroorsaak op Roete 12 weens moontlike bottelnekke en ‘n spoedvermindering tot 40 km/uur op hierdie stuk pad. GO GEORGE sal die situasie fyn monitor om vas te stel of dit beter sal wees om Roete 12 ter wille van die busskedule vir die hele tydperk van konstruksie deur die dorp te herlei. Vir eers sal herleiding net plaasvind op Donderdag 18 Oktober 2018 en Maandagaand, 22 Oktober.

Verkeerspolisie sal in plek wees om verkeer te lei en ontwrigting van verkeersvloei te beperk. GO GEORGE maak verskoning vir enige ongerief wat passasiers en ander belanghebbendes mag ondervind en doen ’n beroep op werkgewers om geduldig te wees wanneer personeel opgehou word en laat kom vir werk.

Share Button