Scheduled power outage- Electricity down

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION  OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: 

PORTION OF GEORGE (HEATHERLANDS; ROOIRIVIER-RIF; CBD; DORMEHLS DRIFT; KING GEORGE PARK; HEATHERPARK; GEORGE SOUTH; DENNEOORD; BO-DORP; TWEE-RIVIEREN; EASTERN EXT; FERNRIDGE; CAMPHERS DRIFT; GLENBARRIE)

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SUNDAY 29 APRIL 2018 FROM 07:00 TO 14:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period. 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on TUESDAY 01 MAY 2018 FROM 07:00 TO 14:00.


KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN GEORGE (HEATHERLANDS; ROOIRIVIER-RIF; CBD; DORMEHLS DRIFT; KING GEORGE PARK; HEATHERPARK; GEORGE SOUTH; DENNEOORD; BO-DORP; TWEE-RIVIEREN; EASTERN EXT; FERNRIDGE; CAMPHERS DRIFT; GLENBARRIE)

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op SONDAG 29 APRIL 2018 VANAF 07:00 TOT 14:00  met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op   DINSDAG 01 MEI 2018 VANAF 07:00 TOT 14:00.

Share Button