GO GEORGE zooms in on ticket fraud

Bus fare evasion is a criminal offense.

Ticket fraud in the form of used tickets being passed on to passengers outside or who are waiting to board the bus, is still a growing concern for the GO GEORGE bus service. CCTV cameras on buses, field monitors and Champions (passenger service officials) are now being employed to zoom in on fare evasion and to report culprits.

Despite numerous appeals through various channels, this inadmissible type of conduct can still be seen at bus stops on a daily basis.

Passengers complain that they pay for their tickets because they’re honest citizens, but that the culprits simply pass their tickets through the window as soon as they are seated. Others hand it over to waiting passengers when they disembark before the one-hour validity of the ticket, for one person, has expired.

According to James Robb, GO GEORGE Manager, the benefit of having a public transport network like GO GEORGE is that passengers can travel anywhere on the network by transferring to different routes.

“As transfers are free within an hour from starting your journey, passengers could for instance travel from Pacaltsdorp to the CBD, and on to Blanco, at the cost of a single ticket. This is to ensure that travelling by bus is affordable for everybody. However, it is printed clearly on the GO GEORGE bus tickets that each ticket is valid for one person only,” Robb said.

“Any form of avoiding paying for your ticket, such as passing your bus ticket on to another passenger when the allowed hour has not expired yet, is fare evasion and a criminal offense in terms of the National Land Transport Act. Any persons caught may be criminally prosecuted and face imprisonment of up to three months or a fine up to R10 000,” said Robb.

Robb calls upon passengers to help keep the bus service affordable “by enjoying the benefits, and not abusing them at the cost of the service that needs real-figure income to stay viable”.


GO GEORGE fokus op kaartjiebedrog

  • Busgeldontduiking is ’n kriminele oortreding

Kaartjiebedrog in die vorm van gebruikte kaartjies wat aangegee word aan passasiers wat wag om op die bus te klim, bly steeds ’n probleem vir die GO GEORGE-busdiens. Kringtelevisiekameras op busse, veldmonitors en passasiersdiensbeamptes word tans ingespan word om op busgeldontduiking te fokus en oortreders uit te wys.

Ondanks talle oproepe deur ’n verskeidenheid kanale kom hierdie ontoelaatbare gedrag steeds op ’n daaglikse basis voor by bushaltes.

Passasiers kla dat hulle vir hul kaartjies betaal omdat hulle eerlike burgers is, maar dan moet hulle toekyk hoe die sondebokke hul kaartjies deur die venster aangee sodra hulle gaan sit. Ander oorhandig dit aan wagtende passasiers wanneer hulle afklim voordat die een-uur geldigheid van die kaartjie, vir een persoon, verstreke is.

Volgens James Robb, GO GEORGE-bestuurder, is die voordeel van ’n openbare vervoer-netwerk soos GO GEORGE dat passasiers na enige bestemming op die netwerk kan reis deur oor te klim op verskillende roetes.

“Aangesien oorklim gratis is binne een uur nadat jy jou reis begin het, kan passasiers byvoorbeeld van Pacaltsdorp tot in die middedorp ry, en dan verder na Blanco, teen die prys van een enkelkaartjie. Dit is om seker te maak dat almal dit kan bekostig om bus te ry. Dit is egter baie duidelik op die GO GEORGE-buskaartjies gedruk dat elke kaartjie net vir een persoon geldig is,” sê Robb.

“Enige vorm van ontduiking van betaling vir jou kaartjie, soos om die kaartjie deur die venster aan te gee vir ’n ander passasier wanneer die toegelate uur nog nie verstreke is nie, is busgeldontduiking en ’n kriminele oortreding volgens die Nasionale Landvervoerwet. Enige persone wat betrap word, kan krimineel vervolg word en tronkstraf van tot drie maande of ’n boete van tot R10 000 opgelê word,” sê Robb.

Robb doen ’n beroep op passasiers om te help om die busdiens bekostigbaar te hou “deur die voordele te geniet, en dit nie uit te buit ten koste van die diens wat inkomste gebaseer op die ware aantal passasiers nodig het om lewensvatbaar te bly nie”.

Share Button