GO GEORGE – New traffic light

Traffic lights upgraded for better traffic flow control.

A new traffic light at the intersection of Meade and Cathedral Streets, between Outeniqua and Holy Cross primary schools, will be activated on Friday 16 February 2018. The primary goal of the existing four-way stop being converted to a traffic light is the contribution this will make to a dependable schedule for the GO GEORGE bus service.

Although no bus routes currently use this intersection, the new traffic light will distribute existing traffic congestion better, benefitting traffic in general, and consequently the bus schedules. Since this conversion will not be without growing pains, road users are urged to use the intersection with the necessary caution.

Extended upgrading project

George Municipality is busy with an extended project to upgrade the traffic lights on all the main routes (corridors) in the city being used by GO GEORGE buses, with new hardware. This equipment will make it possible to control traffic flow using the latest software. The project as a whole is aimed at supporting the GO GEORGE bus service – which offers an essential service to a huge part of the city’s residents – to stay on schedule, and will also include the installation of traffic lights where needed. As a result, traffic flow in general will benefit by the upgrade.

According to Trevor Botha, George Municipal Manager, the controllers of the traffic lights being are being replaced. “To be able to control traffic flow from one central point, we have to standardise the controllers to one type that supplies feedback to the control centre where we will be working with the latest technology and software. Up to now, we have been using the U-shaped loop in the road surface just in front of the traffic light. However, these sensors get damaged when any work on the road is undertaken and by normal wear and tear of the roads. The new apparatus being installed on top of the traffic light poles will supply continuous visual feedback of the situation at the intersection,” said Botha.

Effect on synchronisation

Botha points out that the normal synchronisation of traffic lights – the new ones included – is currently disrupted by wide-spread construction work on traffic lights all over town, since all lights have to work with the same technology before synchronisation will be possible again. “We realise that this is frustrating and apologise for the inconvenience. We ask for road users’ patience and cooperation so that we eventually may implement a first-class system for George.”

Any complaints regarding traffic lights may be reported to the Department of Electrotechnical Services at 044 874 3917 or 044 801 6300 (after hours). The George app is also an effective channel to report any municipal issues. Download the app from any mobile app store.


Verkeersligte opgegradeer vir beter beheer oor verkeersvloei

’n Nuwe verkeerslig by die kruising van Meade- en Cathedralstraat, tussen Laerskool Outeniqua en Holy Cross Primêr, word op Vrydag 16 Februarie 2018 in werking gestel. Die primêre doel van die omskakeling van die bestaande vier-rigting stop na ‘n nuwe verkeerslig is die bydrae wat dit sal lewer tot ’n betroubare skedule vir die GO-GEORGE-busdiens.

Hoewel geen busroetes tans hierdie kruising gebruik nie, sal die nuwe verkeerslig bestaande verkeersopeenhopings beter versprei en sal algemene verkeer, en gevolglik ook busskedules, daarby baat. Aangesien hierdie omskakeling nie sonder enige groeipyne sal wees nie, word padgebruikers gemaan om die kruising met die nodige versigtigheid te gebruik.

Uitgebreide opgraderingsprojek

Die George-munisipaliteit is besig met ’n uitgebreide projek om die verkeersligte op al die hoofroetes (korridors) in die stad wat deur GO GEORGE-busse gebruik word, op te gradeer met nuwe hardeware. Hierdie toerusting sal dit moontlik maak om deur middel van die nuutste sagteware verkeersvloei te beheer. Die projek in geheel is daarop gemik om die GO GEORGE-busdiens wat ’n noodsaaklike diens aan ’n groot deel van die stad se inwoners lewer, te ondersteun om op skedule te bly, en sal ook die oprigting van nuwe verkeersligte waar nodig, behels. As uitvloeisel hiervan sal verkeersvloei in die algemeen ook baat vind by die opgradering.

Volgens Trevor Botha, munisipale bestuurder, is dit die beheerapparaat van die verkeersligte wat vervang word. “Om verkeersvloei vanaf een sentrale punt te kan beheer, moet ons die beheerapparaat standaardiseer na een tipe wat terugvoer verskaf aan die beheersentrum, waar ons met die nuutste tegnologie en sagteware gaan werk. Voorheen het ons gebruik gemaak van die U-vormige lus of ‘loop’ in die pad net voor die verkeerslig, maar dié sensors word beskadig wanneer daar aan die pad gewerk word, of met normale verwering van paaie. Die nuwe apparaat wat bo-aan die verkeersligpale aangebring word, sal deurlopend ’n visuele beeld van die situasie by die kruising verskaf,” sê Botha.

Sinchronisasie beïnvloed

Botha wys die publiek daarop dat die normale sinchronisasie van verkeersligte – die nuwes ingesluit – tans ontwrig word deur verspreide konstruksiewerk aan verkeersligte regoor die stad, aangesien almal met dieselfde tegnologie moet werk voordat sinchronisasie weer moontlik sal wees. “Ons besef dit is frustrerend en maak verskoning vir die ongerief. Ons vra padgebruikers se geduld en samewerking sodat ons uiteindelik ’n eersteklas stelsel vir George kan implementeer.”

Enige klagtes in verband met verkeersligte kan aangemeld word by die departement van elektrotegniese dienste by 044 874 3917 of 044 801 6300 (na kantoorure). Die George-app is ook ’n effektiewe kanaal om enige munisipale probleme aan te meld. Laai die toepassing gerus af by enige selfoon- “app store”.

Share Button