Welcome visitors, but please save water

George Tourism is welcoming holidaymakers to the Garden Route with water saving messaging in hand this summer.

George Tourism water warriors (frlom left) Chanique Kapank, Jerome Manewil, Heloine America, Sherverne Williams and Melanie Martins

George Tourism manager Joan Shaw said local tourism officials have been handing out water awareness pamphlets, badges and goodies at the George Airport and will continue the good work on local beaches, tourist hot spots, guesthouses and car rental offices. “We are so excited that our holidaymakers have arrived, but ask them to consider the Western Cape water crisis wherever in the province they travel. Our tourism ‘water warriors’ have been trained in general water awareness information and will be engaging with holidaymakers everywhere to highlight the importance of saving water in big and small ways.”

The George Municipality, with the support of Eden District Municipality, has recently erected billboards in York Street and Knysna Road to alert arriving travellers to the area’s water scarce status. Extensive advertising in local holiday guides, which is being distributed across the district, includes water saving tips, essential numbers, water restrictions and appeals to make major lifestyle changes to ensure that water saving become a permanent household and business approach.

George Municipal Manager Trevor Botha reiterated that while the Garden Route Dam level was currently above 70%, the municipality had a long-term approach to water security and still had water restrictions. “Water users tend to relax once they see the dam level rising and do not save as consciously. With a long, hot summer ahead, we must think ahead and save whatever we can.

“We ask especially holidaymakers who come from regions where they are currently not required to save water as meticulously, to be mindful of our desperate situation and to save water with the future of the region in mind. Please help us save water and protect our water security – not only to overcome our immediate crisis but also to ensure you have somewhere to return to for years to come.”

The current water restrictions for George are:

 • Restricted handheld watering of gardens using a hose and municipal water allowed: even-numbered households Mondays and Thursdays, 7pm-9pm only AND uneven-numbered households Tuesdays and Fridays, 7pm-9pm only.
 • Mechanical irrigation of gardens (sprayers) using municipal water is prohibited.
 • Watering sports fields using municipal water is prohibited except for golf course greens, bowling greens and cricket pitches, daily 7pm-9pm.
 • Filling up of swimming pools using municipal water is prohibited.
 • Washing cars with a hose using municipal water is prohibited (buckets allowed), except for commercial car washes.
 • Cleaning of outside surfaces using a hosepipe with municipal water is prohibited (buckets allowed).
 • “OWN WATER” signage must be displayed where applicable and must be proven on request by municipal officials.
 • Applications for exemption of some restrictions may be considered on merit.

Please report water leaks, burst pipes and other water-related concerns to 044 801 9262 or after hours/holidays at 044 801 6300, as soon as you notice them.

Contraventions of water restrictions can be reported on 0800 424 277. Repeat offenders may pay up to R4 000 per offence, depending on the offence, or may be jailed for up to six months if found guilty.


Welkom besoekers, maar spaar asseblief water

George Toerisme verwelkom vakansiegangers na die Tuinroete met ‘n waterbesparingsboodskap in die hand hierdie somer.

George Toerisme-bestuurder Joan Shaw het gesê plaaslike toerisme het waterbewustheidspamflette, borsspeldjies en geskenkies by die George-lughawe uitgedeel en sit die goeie werk voort op plaaslike strande, by toeristebrandpunte, gastehuise en karhuurkantore. “Ons is so opgewonde dat ons vakansiegangers hier is, maar vra hulle om die Wes-Kaap se waterkrisis in ag te neem waarookal hulle in die provinsie kuier. Ons toerisme-‘waterstryders’ is opgelei in algemene waterbewustheidsinligting en sal ooral met vakansiegangers gesels om die belangrikheid van waterbesparing in groot en klein wyses te beklemtoon.

Die George Munisipaliteit, met die ondersteuning van Eden-distrikmunisipaliteit, het onlangs advertensieborde in York- en Knysnastrate opgerig om arriverende reisigers bewus te maak van die gebied se waterskaarsstatus. Advertensies is in plaaslike vakansiegidse geplaas, wat regoor die distrik versprei word, wat inligting insluit soos waterbesparingsidees, noodsaaklike nommers, waterbeperkings en beroepe om grootskaalse lewenstylveranderinge te maak om te verseker dat waterbesparing ‘n permanente huishoudelike- en besigheidsaanslag word.

George Munisipale Bestuurder Trevor Botha het herhaal dat alhoewel die Tuinroete-dam tans bo 70% is, die munisipaliteit ‘n langtermynbenadering tot watersekuriteit het en dat daar steeds waterbeperkings is. “Waterverbruikers is geneig om te ontspan wanneer hulle sien die damvlak styg en spaar dan nie so bewustelik nie. Met ‘n lang, warm somer wat voorlê moet ons vooruit dink en spaar waar ons kan.

“Ons vra veral vakansiegangers wat van ander streke af kom waar daar nie tans so fyn water bespaar word nie, om ons desperate situasie en die toekoms van die streek te all tye in gedagte te hou. Help ons asseblief om water te bespaar en ons watersekuriteit te beskerm – nie net om ons onmiddellike krisis te oorkom nie, maar ook om te verseker dat u ‘n plek het om na terug te keer vir baie jare vorentoe,” het Botha gesê.

Die huidige waterbeperkings vir George is:

 • Beperkte natgooi van tuine met ’n tuinslang in die hand met munisipale water toegelaat: gelyke nommer-huise Maandae en Donderdae, net 7nm-9nm EN ongelyke nommer-huise Dinsdae en Vrydae, net 7nm-9nm.
 • Meganiese natmaak van tuine (met sproeiers) met munisipale water word verbied.
 • Natgooi van sportvelde met munisipale water word verbied met die uitsondering van gholfsetperke, rolbalbane en krieketblaaie wat daagliks tussen 7nm en 9nm natgegooi mag word.
 • Volmaak van swembaddens met munisipale water word verbied.
 • Karwas met ‘n tuinslang met munisipale water word verbied (emmers toegelaat), met die uitsondering van karwasbesighede.
 • Skoonmaak van buite-oppervlaktes met ‘n tuinslang met munisipale water word verbied (emmers toegelaat).
 • “EIE WATER”-kennisgewings moet aangebring word waar van toepassing en moet bewys kan word op aanvraag van munisipale beamptes.
 • Aansoeke vir uitsonderings op beperkings mag op meriete oorweeg word.

Rapporteer asseblief alle waterlekke by 044 801 9262 en na-ure/vakansies by 044 801 6300 sodra u dit opmerk.

Oortredings van waterbeperkings kan by 0800 424 277 gerapporteer word. Herhaaloortreders kan tot R4000 per oortreding te betaal – afhangend van die tipe oortreding – of kan vir tot ses maande tronkstraf kry indien skuldig bevind word.

Share Button