Impact of protest march on Go George service

A protest march from Thembalethu to the George Municipality, Magistrate’s Court and Department of Education on Friday 17 November 2017 will impact the entire GO GEORGE bus service and most routes. Passengers need to take note of the following arrangements aimed at minimising disruption of the service.

Delays on all routes must be expected between 10:00 and 16:00, while the following routes will be rerouted for the duration of the march:

All Pacaltsdorp routes:

Heading towards town from Pacaltsdorp, the bus will turn right at the circle into Hope Street, left into Lang Street (which becomes Meade Street), right into Market Street, left into Cradock Street, passing the Hub, and right into Courtenay Street, then following the normal route, turning right into Memoriam Street and right into Market Street. The same route will apply travelling back to Pacaltsdorp.

The afternoon return route of Route 1C (CBD – New Dawn Park) will still turn right into Victoria Street from Cradock Street, but will then join the other Pacaltsdorp routes by turning left into Meade Street instead of York Street on its way back to Pacaltsdorp.

Temporary stops in Lang and Meade Streets on the diverted route:

c/o Lang and Woodpecker Street, both directions – in line with Skatelab stops

c/o Union and Meade Street, both directions – in line with Union A stops

c/o Meade and Fichat Street, both directions – in line with Fichat A stops

c/o Meade Street and Nelson Mandela Boulevard, both directions – in line with Marthinus stops

c/o Meade Street and Doneraile Square, both directions – in line with Market stops

53 (Rosemoor) and 53B (Rosemoor Express):

Heading towards town along Courtenay Street, the bus will turn left into Cradock Street, right into Hibernia Street, left into Meade Street, left into Market Street and left into Cradock Street.

The return route will then continue in Cradock Street and turn right into Courtenay Street, following the normal routes from there onwards.

Routes 7 (Garden Route Mall – CBD) and 24 (CBD, Loerie Park, Garden Route Mall):

Heading towards town along Courtenay Street, the bus will turn left into Cradock Street and travel to the Transport Hub where it will turn around, travel along Cradock Street back to Courtenay Street, turn right and follow the normal route back to the Mall from there onwards.

Route 13 (City Loop):

Travelling towards town in Davidson Road, the bus will turn left into Caledon Street before it reaches the York circle, right into Stockenström Street, right into Wellington Street and down to the Hub, from where it follows the normal route.

The reverse route will follow the same deviation.

Route 56 (Denneoord – CBD):

Only the reverse route, Route 56R, will be operational during the march. From Denneoord, the bus will travel towards town along Caledon Street, turn left into Stockenström Street, right into Wellington Street and continue to the Hub.

The same route will be followed back to Denneoord.

Route 3 (Blanco – CBD):

From Blanco to the CBD, the route will operate as usual. From the CBD to Blanco, the route will turn left into Cradock Street from the Hub, left into Hibernia Street, and then cross York Street and travel to Blanco as usual along CJ Langenhoven Street.

The entire system might experience delays, but the situation will be closely monitored for the duration of the march on Friday, and any changes to the plan will immediately be communicated on the GO GEORGE Facebook page. The GO GEORGE Call Centre will also have the latest information and can be called on 0800 044 044.

GO GEORGE apologises for any inconvenience caused by this march.  


IMPAK VAN PROTESOPTOG OP GO GEORGE-BUSDIENS

‘n Protesoptog van Thembalethu na die George-munisipaliteit, landdroshof en departement van onderwys op Vrydag 17 November 2017 sal ʼn invloed hê op die hele GO GEORGE-busdiens en die meeste roetes. Passasiers moet asseblief kennis neem van die volgende reëlings wat getref word om ontwrigting van die busdiens tot die minimum te beperk.

Vertragings is te wagte op alle roetes tussen 10:00 en 16:00, terwyl die volgende roetes herlei sal word vir die duur van die optog:

Alle Pacaltsdorp-roetes:

Op pad dorp toe vanaf Pacaltsdorp, sal alle busse by die sirkel regs draai in Hopestraat, onmiddellik links in Langstraat (wat later Meadestraat word), regs in Markstraat, links in Cradockstraat verby die Hub, en regs in Courtenaystraat van waar die normale roete gevolg sal word deur regs te draai in Memoriamstraat, en weer regs in Markstraat. Dieselfde roete sal van toepassing wees vir die reis terug Pacaltsdorp toe.

Die namiddagritte op Roete 1C (CBD – New Dawn Park) sal steeds regs draai in Victoriastraat vanuit Cradockstraat, maar sal dan by die ander Pacaltsdorp-roetes aansluit deur links te draai in Meadestraat pleks van Yorkstraat.

Tydelike bushaltes in Lang- en Meadestraat op die herleide roete:

h/v Lang- en Woodpeckerstraat, beide rigtings – in lyn met Skatelab-bushaltes

h/v Union- en Meadestraat, beide rigtings – in lyn met Union A-bushaltes

h/v Meade- en Fichatstraat, beide rigtings – in lyn met Fichat A-bushaltes

h/v Meadestraat en Nelson Mandelaboulevard, beide rigtings – in lyn met Marthinus-bushaltes

h/v Meadestraat en Doneraileplein, beide rigtings – in lyn met Market-bushaltes

53 (Rosemoor) en 53B (Rosemoor Express):

Op pad dorp toe in Courtenaystraat, sal die bus links draai in Cradockstraat, regs in Hiberniastraat, links in Meadestraat, links in Markstraat en links in Cradockstraat. Die roete terug sal aanry in Cradockstraat in die rigting van Courtenaystraat, waar die busse regs sal draai en verder die normale roete sal volg.

Roetes 7 (Garden Route Mall – CBD) en 24 (CBD, Loerie Park, Garden Route Mall):

Op pad dorp toe in Courtenaystraat, sal die bus links draai in Cradockstraat en tot by die Transport Hub ry, omdraai en weer in Cradockstraat terug ry Courtenaystraat toe om daar regs te draai en verder die normale roete terug Mall toe te volg.

Roete 13 (City Loop):

Op pad dorp toe in Davidsonstraat, sal die bus links draai in Caledonstraat voordat dit die York-sirkel bereik, regs in Stockenströmstraat, regs in Wellingtonstraat en voort tot by die Hub, van waar die normale roete gevolg sal word. Die terugroete sal dieselfde afwyking volg.

Roete 56 (Denneoord – CBD):

Slegs die antikloksgewyse (reverse) roete sal tydens die optog gebruik word. Vanuit Denneoord sal die bus met Caledonstraat langs dorp toe ry, links draai in Stockenströmstraat, regs in Wellingtonstraat, en aanry tot by die Hub. Dieselfde roete sal gevolg word terug Denneoord toe.

Roete 3 (Blanco – CBD):

Vanaf Blanco in die rigting van die middedorp sal die roete soos gewoonlik loop. Uit die middedorp terug na Blanco draai die roete egter links terug in Cradockstraat vanuit die Hub, links in Hiberniastraat en oor Yorkstraat van waar die bus op sy gewone roete in CJ Langenhovenstraat Blanco toe ry.

Die hele stelsel mag vertragings ervaar, maar die situasie sal fyn dopgehou word so lank as wat die optog Vrydag duur, en enige veranderings aan hierdie planne sal dadelik op GO GEORGE se Facebook-blad gekommunikeer word. Die GO GEORGE-inbelsentrum sal ook die nuutste inligting hê en kan op 0800 044 044 geskakel word.

GO GEORGE vra verskoning vir enige ongerief wat deur die optog veroorsaak word.

Share Button