GO GEORGE kondig geringe tariefverhoging aan

Slegs enkelkaartjie by verkoopspunte buite bus word 50c meer.

Die George-munisipaliteit het ’n verhoging in die prys van slegs een van die drie GO GEORGE-buskaartjies aangekondig vanaf 1 Julie 2017. Die groen enkelkaartjie wat by verkoopspunte buite die bus verkoop word, sal 50c meer kos vanaf 1 Julie, en dus verkoop teen R9.50. Die ander twee kaartjies, die enkelkaartjie wat op die bus gekoop word en die multiritkaartjie, se pryse bly onveranderd. GO GEORGE bly daartoe verbind om ’n bekostigbare diens aan alle passasiers te bied.

Hierdie verhoging is deel van die jaarlikse munisipale tariefaanpassings en die stadsraad het na versigtige oorweging besluit om die verhoging tot net een van die drie buskaartjies te beperk. Die jaarlikse verhoging wat in Julie 2016 toegepas moes word, is eers in Februarie vanjaar geïmplementeer. Inflasie en stygende bedryfskoste binne die huidige ekonomiese klimaat maak dit egter vir die munisipaliteit onmoontlik om die verhoging geheel en al oor te slaan.

Dit sal steeds goedkoper wees om vooraf te koop

‘n Multiritkaartjie met 10 ritte kan slegs vooraf by verkoopspunte buite die bus gekoop word en kos R85, of R8.50 per rit. Enkelkaartjies wat op die bus gekoop word, kos R10. Passasiers word aangemoedig om hul kaartjies vooraf te koop voordat hulle op die bus klim om opklimtyd te spaar en die stelsel te help om op skedule te bly.

Vanaf 1 Julie sal verkoopspunte net die nuwe enkelkaartjies verkoop, asook die onveranderde multiritkaartjies. Geen ou kaartjies sal aanvaar word na 30 Junie 2017 nie.


GO GEORGE announces minor tariff increase

Sub-heading: Only single ticket bought off bus will cost 50c more.

The George Municipality has announced an increase in the price of only one of the three GO GEORGE bus tickets from 1 July 2017. The green single ticket bought off-bus at vendors will cost 50c more from 1 July, thus selling at R9.50. The price of the other two tickets, the single ticket bought on the bus, and the multi-journey ticket, remains unchanged. GO GEORGE remains committed to offering an affordable service to all passengers.

The increase forms part of the annual municipal tariff adjustments and the City Council has decided, after careful consideration, to limit the increase to only one of the three bus tickets.  The annual increase that was due in July 2016, was only implemented in February this year. However, inflation and climbing operational costs within the current economic climate make it impossible for the Municipality to skip this increase entirely.  

It will still be cheaper to buy off bus

A multi-journey ticket with 10 trips can only be bought off bus and costs R85, or R8.50 per trip. Single tickets purchased on the bus cost R10.00. Passengers are encouraged to buy their tickets before boarding a bus, to save boarding time and enable the system to stay on schedule.

From 1 July, vendors will sell the new single tickets only, as well as the unchanged multi-journey tickets. No old single tickets will be accepted after 30 June 2017.

Share Button