Electricity outage – 2nd February 2017

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: 

PORTION OF  Loerie park; Eden; Bo-dorp; Garden Route Mall; Eden Meander; Kraaibosch; Blue Mountain; Saasveld; Lavalia; Protea Park; Rosemoor; Victoria Bay; Bergsig; Eastern Extension; Twee Rivieren.

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 02 FEBRUARY 2017 FROM 02:00 TO 06:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.  

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on FRIDAY 03 FEBRUARY 2017 FROM 02:00 TO 06:00.


KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN  Loerie park; Eden; Bo-dorp; Garden Route Mall; Eden Meander; Kraaibosch; Blue Mountain; Saasveld; Lavalia; Protea Park; Rosemoor; Victoria Bay; Bergsig; Eastern extension; Twee Rivieren.

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 02 FEBRUARIE 2017 VANAF 02:00 TOT 06:00  met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op  

VRYDAG 03 FEBRUARIE 2017 VANAF 02:00 TOT 06:00.

Share Button