Tariff increase for GO GEORGE in new year

Tickets bought off bus are cheaper

The George Municipality has announced an increase in the price of GO GEORGE bus tickets, to be implemented on 1 February 2017. This is the first increase since the roll-out of the bus service in December 2014.

“Actually, we are supposed to implement annual increases, like other municipal service tariffs,” said James Robb, GO GEORGE Manager. “However, we were holding back two scheduled increases, hoping to first allow the entire community to start out the bus service at the same price. With the repeated postponement of the Phase 4 roll-out, it has now unfortunately become impossible to keep postponing the tariff increase too. Our budget has now already had to absorb the impact of the loss of income of two postponed increases.”

Cheaper to buy off bus

Single bus tickets bought off bus at vendors, will cost R9.00, which is only 50c more than the current price of R8.50. Passengers are encouraged to buy their tickets before boarding a bus, to save boarding time and enable the system to stay on schedule. To reinforce this practice, a R1.00 additional increase was approved for tickets bought on the bus, those tickets then costing R10.00.  

The increase for the multi-journey ticket which is valid for 10 trips, is R10, in other words, an increase of R1 per trip, meaning that the ticket will cost R85 instead of the current R75.

To make it easier for passengers to buy tickets before boarding the bus, the number of ticket vendors in the communities have been more than doubled, now standing at 29. Mobile vendors are also offering tickets to passengers at busy stops during peak time, joining the growing number of businesses that already serve as selling points.

Grace period

To give passengers time to use their old tickets, and especially multi-journey tickets, a grace period of one calendar month will be allowed for the use of the current tickets. No old tickets will be accepted after 28 February 2017.

The new tickets will be on sale from 1 February. The on-bus single ticket (R10) will be grey, distinguishing it from the green single ticket (R9) sold off bus. The multi-journey ticket is blue. If passengers still want to buy tickets on the bus, they are requested to have the exact amount of cash (R10) ready to avoid delays. 


Tariefverhogings vir GO GEORGE in die nuwe jaar

Kaartjiekoop buite bus is goedkoper 

Die George-munisipaliteit het aangekondig dat ‘n verhoging in die prys van GO GEORGE-buskaartjies op 1 Februarie 2017 in werking tree. Hierdie is die eerste verhoging sedert die busdiens in werking gestel is in Desember 2014.

“Ons is eintlik veronderstel om jaarliks ‘n prysverhoging in te stel, soos ander munisipale tariewe,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. “Ons het egter die geskeduleerde verhogings teruggehou in die hoop dat die hele gemeenskap eers die busdiens teen dieselfde tarief kan begin gebruik. Met die herhaalde uitstel van die uitrol van Fase 4 van die busdiens, het dit nou ongelukkig onmoontlik geraak om die tariefverhoging ook te bly uitstel. Ons begroting moes nou al die impak van die verlies aan inkomste van twee uitgestelde prysverhogings absorbeer.”

Goedkoper om buite die bus te koop

Enkelkaartjies wat buite die bus by verkoopspunte gekoop word, sal R9.00 kos – slegs 50c meer as die huidige R8.50. Passasiers word sterk aangemoedig om hul kaartjies te koop voordat hulle op die bus klim, om opklimtyd te spaar en die stelsel op skedule te hou. Om hierdie gebruik te versterk, is ‘n bykomende R1.00 verhoging goedgekeur vir kaartjies wat op die bus gekoop word. Hierdie kaartjie sal dus R10.00 kos.

Die verhoging op die multiritkaartjies wat vir 10 ritte geldig is, is R10. Dit is dus ‘n verhoging van R1.00 per rit, en beteken dat die kaartjie R85 sal kos, teenoor die huidige R75.

Om dit vir passasiers makliker te maak om kaartjies te koop voordat hulle op die bus klim, is die aantal kaartjieverkoopspunte in die gemeenskappe meer as verdubbel tot 29. Mobiele verkopers sluit ook toenemend aan by die groeiende aantal besighede wat kaartjies verkoop, en bied tydens spitstye kaartjies te koop aan by besige bushaltes.

Grasietydperk

‘n Grasietydperk van een kalendermaand sal toegelaat word vir die gebruik van die huidige kaartjies, sodat passasiers hul ou kaartjies, en veral multiritkaartjies, klaar kan gebruik. Geen ou kaartjies sal egter ná 28 Februarie 2017 aanvaar word nie.

Die nuwe kaartjies sal vanaf 1 Februarie te koop wees. Die enkelkaartjie wat op die bus gekoop word (R10) sal grys wees om dit te onderskei van die groen enkelkaartjie (R9) wat buite die bus gekoop word. Die multiritkaartjie is blou. Indien passasiers steeds kaartjies op die bus wil koop, word hulle versoek om die presiese bedrag (R10) in kontant gereed te hê om oponthoud te voorkom.

Share Button