Bus routes expanded around city centre

GO GEORGE has announced the implementation of some service refinements that will not only benefit passengers, but businesses in and around the central business district (CBD) of George too.

go-georgeThese route changes, to be implemented on Sunday, 6 November 2016, link up with the George Municipality’s overall plans for upgrading the CBD, and will open the way for the remaining routes of the GO GEORGE bus service that still need to be rolled out.

Up to now, the transport hub in Cradock Street was the main departure and destination point in the CBD, with all main routes travelling to that area.  However, once the remaining system routes become operational, the number of bus stops, available space and facilities in Cradock Street will be insufficient to accommodate the increase in bus trips and passengers.

“Not wanting the bus service to be compromised and traffic in the city centre congested as the bus service expands, we went back to the drawing board,” says Harold Basson, Director of Civil Engineering Services at the Municipality. “After intense deliberation and planning, it was decided to spread out the CBD bus stops over a larger area. This will not only relieve congestion in Cradock Street, but will also cover a wider area with more stops, delivering and picking up passengers closer to their places of work or schools than is currently the case.”

PACALTSDORP ROUTES AFFECTED

Essentially, the rerouting involves the three main routes travelling between Pacaltsdorp and the city centre. Routes 1A (New Dawn Park), 1B (Harmony Park) and 60 (Rosedale) will still travel via York Street, but will not turn into Market Street anymore. Instead, these routes will now follow York Street right up to the circle where it will turn right into Courtenay Street, right into Memoriam Street, right again into Market Street and back to York Street where the routes will head back to Pacaltsdorp.

Additional bus stops will be erected in Memoriam Street and Market Street. Passengers who want to, will still be able to board and alight at the new Mispel stop near the corner of Cradock and Market Streets, a very short distance from the current terminal point for these routes.

EXPRESS ROUTE ADDED

To improve peak time service, an express morning route is added that will travel along Route 1A, but will turn right into Hibernia Street when getting to town, right into Cradock Street, stopping at the transport hub, right into Market and back to Pacaltsdorp via York Street. This Route 1A Express will depart from the Protea terminal, stopping only at the Flamink, Sierrissie, Beach A, Union A, Market and transport hub stops.

SYFERFONTEIN TO USE ROUTE 61

Route 60 that had initially started out as the Rosedale route, was later expanded to service Syferfontein as well. After closely monitoring and counting passengers on every trip in the system for a period, it became clear, however, that the small number of Syferfontein passengers using Route 60 can effectively be serviced by Route 61 (Pacaltsdorp Community). The bad condition of the road into Syferfontein caused severe damage to the bigger buses, resulting in costly repairs. For this reason too, the minibuses will be better suited to pick up passengers in Syferfontein. During peak times, there will be enough buses to transport passengers to the main routes where they can transfer to the right bus to their end destination.

HOSPITAL ROUTE SHORTENED

The early-morning Route 1E to George Hospital and the school hostels in George East will now travel to the hospital only since demand for the George East loop does not justify a trip to that area.

For more information or help with trip planning, the GO GEORGE Call Centre is available on 0800 044 044 from 05:00 – 21:30 daily. The latest schedules and route maps can be studied or downloaded from the website, www.gogeorge.org.za.

BUSROETES RONDOM MIDDEDORP UITGEBREI

Korter loopafstande na bestemming 

GO GEORGE het ‘n reeks roeteverfynings wat nie net passasiers nie, maar sakeondernemings in en rondom die middedorp ook sal baat, aangekondig. Hierdie roeteverfynings wat op Sondag, 6 November geïmplementeer word, skakel in by die George-munisipaliteit se oorhoofse planne vir opgradering van die middedorp, en sal ook die weg baan vir die oorblywende roetes van die busdiens wat nog uitgerol moet word.

Tot nou was die vervoerkern (transport hub) in Cradockstraat die hoof-vertrek- en bestemmingspunt in die middedorp, met al die hoofroetes wat daarheen gery het. Wanneer die oorblywende roetes van die stelsel egter in werking gestel word, sal die aantal bushaltes, beskikbare ruimte en fasiliteite in Cradockstraat ontoereikend wees om die toename in busritte en passasiers te akkommodeer.

“Omdat ons nie die busse se dienslewering wil belemmer en verkeer in die middedorp wil laat ophoop nie, is ons terug tekenbord toe,” sê Harold Basson, direkteur van siviele ingenieursdienste by die munisipaliteit. “Na intense samesprekings en beplanning is daar besluit om die middedorp se bushaltes oor ‘n groter gebied te versprei. Dit sal nie net opeenhoping in Cradockstraat verlig nie, maar ook ‘n groter gebied van meer bushaltes voorsien sodat passasiers nader aan hul werksplekke en skole afgelaai en opgetel sal word as wat tans die geval is.”

PACALTSDORP-ROETES GERAAK

Die roeverfynings raak hoofsaaklik die drie hoofroetes tussen Pacaltsdorp en die middedorp. Roetes 1A (New Dawn Park), 1B (Harmony Park) en 60 (Rosedale) sal steeds met Yorkstraat inry dorp toe, maar sal nie meer regs draai in Markstraat nie. In stede daarvan sal hierdie roetes nou met Yorkstraat aanry tot by die sirkel waar dit regs draai in Courtenaystraat, regs in Memoriamstraat, weer regs in Markstraat and dan terug na Yorkstraat waarlangs die roetes weer sal terugry Pacaltsdorp toe.

Bykomende bushaltes word opgerig in Memoriamstraat en Markstraat. Passasiers wat dit verkies, kan steeds by die nuwe Mispel-bushalte naby die hoek van Mark- en Cradockstraat – en baie naby aan die huidige terminus vir hierdie roetes – op- of afklim.

BLITSROETE BYGEVOEG

Om spitstyddiens te verbeter, is ‘n blits-oggendroete bygevoeg. Hierdie roete 1A Express sal met roete 1A langs ry, maar regs draai in Hiberniastraat wanneer dit in die dorp kom, regs draai in Cradockstraat, stop by die vervoerkern, regs in Markstraat en terug Pacaltsdorp toe via Yorkstraat. Roete 1A Express sal by die Protea-terminus vertrek, en slegs by die Flamink-, Sierrissie-, Beach A-, Union A-, Market- en vervoerkernbushaltes stop.

ROETE 61 VIR SYFERFONTEIN

Roete 60 het aanvanklik begin as die Rosedale-roete, maar is later uitgebrei om Syferfontein ook te bedien. Ná deeglike monitering en die tel van passasiers op elke rit in die stelsel vir ‘n tydperk, het dit egter duidelik geword dat die klein hoeveelheid Syferfontein-passasiers wat Roete 60 gebruik, doeltreffend bedien sal kan word deur Roete 61 (Pacaltsdorp Community). Die slegte toestand van die pad na Syferfontein het erge skade aan die groter busse veroorsaak en tot baie duur herstelwerk gelei. Ook om hierdie rede sal die minibusse van Roete 61 meer geskik wees om passasiers in Syferfontein op en af te laai. Daar sal tydens spitstye genoeg busse wees om passasiers na die hoofroetes waar hulle kan oorklim op die regte bus na hul eindbestemming, te vervoer.

HOSPITAALROETE VERKORT

Die vroegoggendroete 1E na die George-hospitaal en skoolkoshuise in George-Oos sal nou net hospitaal toe ry aangesien die behoefte vir die George-Oos-roete nie ‘n rit na daardie gebied regverdig nie.

Vir meer inligting of hulp met ritbeplanning is die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044 daagliks beskikbaar van 05:00 tot 21:30. Die nuutste skedules en roetekaarte kan ook besigtig en afgelaai word van die webblad, www.gogeorge.org.za.

Share Button