George 200 Update

VORDERINGSVERSLAG

15 FEBRUARIE 2011 

RAAMWERK WAARBINNE HIERDIE VERSLAG SAAMGESTEL IS 

Hierdie verslag poog om op ʼn gekonsolideerde wyse terugvoer te verskaf rakende vordering wat gemaak is sedert Oktober 2010 en sluit in terugvoer van openbare feeskomitee vergaderings         wat plaasgevind het op 6 Desember 2010, 17 en 31 Januarie 2011. 

       Verskoning word aangebied dat die verslag slegs in Afrikaans aangebied word.

       Apology for the fact that this report is only in Afrikaans. With the approved administrative   support, it is foreseen that information in future will be made available in English and Xhosa. 

1.    AGTERGROND 

       Die Raad het die volgende resolusie aanvaar op 28 Oktober 2010: 

       ‟Confirmation is herewith given that the George Municipal Council at its meeting held on   Thursday,28 October 2010 at item 7.1.7 of the Agenda regarding the George 200 Festival        resolved as follows :

       (a) That the establishment of a Section 21 Company to organise the George 200 Festival not be proceeded with;

       (b) that the correct procedures be followed in future regarding regular reporting in terms of Section 67 of the MFMA ;

       ( c ) that permission for the payment of the four outstanding invoices for marketing services rendered to market the George 200 Festival from vote 0482/1562 [George 200] be granted ; and

       (d) that a Festival Committee be appointed to organise the George 200 Festival and that all relevant stakeholders and organisations be invited to participate in the organising of the above-      mentioned event.”

       2.         IMPLEMENTERING VAN RAADSBESLUIT TOT OP DATUM 

Teen bogenoemde besluit is ʼn ope publieke deelname vergadering gehou op 16 November 2010 in die Banketsaal van die Munisipaliteit. Die opkoms was swak en daar is besluit om ʼn     verdere vergadering te reël waartydens ʼn Feesaksiekomitee saamgestel kan word met sub-Komitees. Genoemde vergadering het plaasgevind op 23 November 2010 waartydens die volgende komiteelede verkies is: 

       Voorsitter: Alewijn Dippenaar

       Sub-Komitee Musiek / Drama / Kultuur: Pieter Pepler

       Sub-Komitee Tegnologie / Kreatiwiteit/Sake: Priscilla Hendricks / Prof C Fabricius

       Sub-Komitee Sport/Rekreasie/Buitelug: Goliath Munroe / Noel Shaw

       Sub-Komitee Fondswerwing: Russel du Plessis

       Sub-Komitee Kommunikasie en Bemarking: Mimi Finestone 

Die eerste vergadering van die nuutgestigde George 200 Feesaksiekomitee het plaasgevind op   6 Desember 2010. Elk van genoemde sub-komitees het vergader om die detail van die feesnaweke te bespreek.  Naas die aktiwiteite wat beplan word vir die feesnaweke is daar talle ander aktiwiteite wat deur die gemeenskap van George self gereël word o.a. die Outeniqua Kwilt gulde vereniging wat hul nasionale uitstalling hou vanaf 16-19 Maart en die Botaniese tuine se blomme uitstalling in Oktober. Pieter Pepler is tans in die proses om ʼn gemeenskapsdagboek saam te stel van alle aktiwiteite wat plaasvind gedurende 2011. 

Verskeie kunstenaars het begin om musiek en liedjies saam te stel vir die verjaardagjaar. 

Tydens die vergadering van 6 Desember 2010 is daar bevestiging versoek rakende fondse wat deur die munisipaliteit beskikbaar gestel gaan word. Tot dusver is verneem dat R500 000 reeds bewillig is. Burgemeester Petrus het aangetoon dat die bedrag verhoog kan word tot R1.5 miljoen. Die George 200 Feesaksiekomitee benodig die nodige bevestiging of die bedrag wel beskikbaar gaan wees. 

Die eerste vergadering vir 2011 van die George 200 Feesaksiekomitee het plaasgevind op Maandag 17 Januarie 2011 waartydens die konsep hoofaktiwiteite van die program bevestig is.  Behalwe aktiwiteite wat reeds geregisteer is om deel van die program te vorm, sal die gemeenskap van George verder uitgenooi word om program voorstelle te maak. Voorstelle is o.a. ontvang van die Huis van Outeniquastad en die Khora!gom. 

Drie uitsendings het gedurende Januarie 2011 plaasgevind op Eden FM. Een 11 vm slot op ʼn       Dinsdag en twee 5 – 6 nm slots op Vrydag en Maandag om bewusmaking te bewerkstellig vir die George 200 Fees. 

Die tweede vergadering vir 2011 het plaasgevind op 31 Januarie 2011. Die kern van die    besprekings het gehandel oor die straatparade wat beplan word vir 16 April 2011. Alle rolspelers in George moet aangemoedig word om deel te vorm van die parade by wyse van vlotte of enige ander wyse wat die waarde van die optog kan verbeter. Die finale roete sal        bepaal word sodra alle inskrywings ontvang is. 

Die George Herald het gedurende elke uitgawe in Februarie berigte geplaas om die gemeenskap aan te moedig om deelname aan die parade te registeer en so ook enige privaat feesaktiwiteit wat beplan word. Die George Herald het verder ingestem om artikels te plaas oor die erfenis van George en om ʼn gemeenskapsdagboek te publiseer op deurlopende basis. Artikel het ook verskyn in Die Burger, Gremlin en Groot Brak Post. 

Vergadering is gehou met Die Burger wat ook hul ondersteuning verseker het aan die       George 200. Voorstel is gemaak om baadjie te publiseer op 23 April 2011 as deel van       spesiale uitgawe. Inligting rakende feesaktiwiteite is gestuur aan alle plaaslike media agente in George en omgewing. 

3.    VOORGESTELDE PROGRAM VIR GEORGE 200 HOOFAKTIWITEITE 

Die George 200 Feesprogram bestaan uit drie fasette: 

       1.         Bestaande feeste en aktiwiteite wat normaalweg plaasvind gedurende die jaar.;

       2.         ʼn Wye verskeidenheid van kleiner aktiwiteite is deur die gemeenskap na vore gebring wat deel moet vorm van die Fees 200, maar deur individue, organisasies of groepe self gereël en tot uitvoer gebring sal word. Elk van hierdie aktiwiteite moet geregisteer word by Feeskomitee sodat dit in die Feesprogram aangebring kan word en ondersteuning oorweeg kan word;

       3.         Die laaste groep van aktiwiteite is die Feeskomitee se flagskip projekte wat deur die vrywilligers vanuit die gemeenskap in samewerking met die munisipaliteit tot uitvoer gebring sal word. Die flagskip projekte as volg:                  

April 16: Birthday carnival with street parade

April 23: Birthday Exstravaganza Evening

June 30 – 3 Julie : Technology Expo and Creativity Fair

August 18-21: Musical , Drama and Cultural Bonanza

October 6-9: Sport, Recreation and Outdoor Living

Enige persoon, organisasie, instansie of besigheid wat feesaktiwiteite wil aanbied as deel van die George 200 Feesvieringe word versoek om sodanige aktiwiteit by die Feesaksiekomitee te registeer vir erkenning daarvan, bemarking op die webwerf en waar moontlik ondersteuning daaraan. Om in aanmerking te kom vir die gebruik van die feeslogo, moet die aktiwiteit geregisteer en goedgekeur word deur die Feesaksiekomitee. Dit volgende belangrike riglyne wat alle feesaktiwiteite moet rig, word beklemtoon: 

George 200 Fees moet inklusief wees van alle inwoners van George;

Die George 200 Fees moet bekostigbaar wees vir alle inwoners van George en sover moontlik gratis aangebied word;

Die George 200 Fees moet toegangklik wees vir alle inwoners van George en derhalwe moet aktiwiteite geografies versprei word deur die dorp;

Die George 200 Fees moet diversiteit in ag neem sodat ʼn wye verskeidenheid van aktiwiteite kan aansluiting vind by die behoeftes van die gemeenskap;

Bemagtiging en kapasiteitsbou van gemeenskappe en individue moet deurlopend deel vorm van die  Fees;

Bestaande Feeste en aktiwiteite in George moet ge-integreer word in die groter George 200 vieringe sodat bestaande aktiwiteite nie verwater word a.g.v nuwe feesaktiwiteite;

Feeste van omliggende dorpe moet in ag geneem word in beplanning van program. Die waarde wat die George 200 Fees inhou moet ondersteun word deur die hele Eden gebied en daarom is samewerking met ander dorpe in Eden belangrik;

Nie alleen moet die George gemeenskap gemobiliseer word om aan die Fees deel te neem nie, maar daar moet ook mobilisasie plaasvind om betrokke te wees by die aanbied van die Fees. Die Feesaktiwiteite moet dus toegeken word aan wye verskeidenheid van rolspelers om dit tot uitvoer te bring. Desentralisering van die Fees  met gedelegeerde besluitneming word nagestreef eerder as sentralisasie.

Plaaslike dienste en produkte moet oorwegend gebruik word om ʼn trots George plaaslike fees te vorm. Ekonomiese groei en sosiale samebinding moet uitgebou word.

Samewerking moet versterk word tussen alle rolsplers betrokke by feeste en aktiwiteite om goeie koőrdinasie te verseker vir optimale en kumulatiewe sukses. 

4.    BESLUITE WAT GENEEM IS OP 10 FEBRUARIE DEUR KORPORATIEWE EN SOSIALE         

KOMITEE VAN GEORGE MUNISIPALITEIT

Die George 200 Feesaksiekomitee versoek dat die volgende besluite geneem word om gestalte te kan gee aan die George 200 Feesprogram:

Besluit  1 : Daar word aanbeveel dat goedkeuring verleen word aan die Hoofaktiwiteite en die gepaardgaande voorgestelde datums sodat die detail beplanning gedoen kan word; [GOEDGEKEUR]

Besluit 2 : Daar word aanbeveel dat die begroting vergroot word na R1.5 miljoen om die feesaktiwiteite moontlik te maak; [VERWYS NA AANSUIWERINGSBEGROTING]

Besluit 3 : Daar word aanbeveel dat goedkeuring verleen word aan alle geregisteerde feesaktiwiteite om die amptelike feeslogo te kan gebruik vir nie kommersiële gebruik;  [GOEDGEKEUR]

Besluit 4 : Daar word aanbeveel dat ʼn beleidsriglyn saamgestel word vir die kommersiële gebruik van die amptelike feeslogo teen bepaalde koste;  [GOEDGEKEUR MET EENMALIGE FOOI VAN R1000.00]

Besluit 5 : Daar word aanbeveel dat ʼn feeskantoor met ʼn voltydse administratiewe persoon geskep word om die operasionele administrasie en funksionering van die Fees te hanteer teen koste. [AANSTELLING VAN TYDELIKE PERSOON GOEDGEKEUR]

5.    ALGEMEEN 

Naas bogenoemde word daar kortliks verwys na die volgende aktiwiteite wat plaasgevind het tot op datum van hierdie verslag:

Aksie 1 : Voorstelle is aangevra vir die ontwerp van die George200.com website uit die privaatsektor

 Aksie 2 : Voorstelle is aangevra vir die ontwerp van inligtingsborde wat op 10 strategiese plekke in George aangebring kan word om deurlopend inligting te verskaf oor feesaktiwiteite;

 Aksie 3 : Gesprek is gevoer met Suid-Kaap Stereo oor lugtyd vir die George 200 Fees;

 Aksie 4 : Die skoolhoofde forum waaraan 29 skole behoort is toegespreek om deelname van alle skole te verseker;

Aksie 5 : George Chamber Annual General Meeting is toegespreek rakende die geleenthede wat vir Besighede bestaan en hul deelname aan die Fees;

Aksie 6 : Gesprekke is gevoer met ongeveer 25 gemeenskapsorganisasies wat wil deelneem aan die George 200 Fees‘

Aksie 7 : Inligtingsgesprekke het plaasgevind met 15 produk vervaardigers en dienste organisasies om groter duidelikheid te verskaf rakende George 200 Fees;

Aksie 8 : Skrywes is gerig om Eden DM en Provinsiale Departemente vir ondersteuning van die George 200 Fees;

Aksie 9 : Die SKAL vereniging vir toergidse is toegespreek rakende die toerisme potensiaal wat die George 200 Fees bied;

Aksie 10 : Verdere gesprekvoering met TV kanale o.a. 7 de Laan vir insluiting van die George 200 Fees in TV programme.

6.    SAKE WAT TANS AANDAG GENIET

Die volgende sake geniet o.a. aandag vir Februarie 2011:

6.1. Finalisering van begroting;

6.2. Finalisering van website, inligtingsborde en bemarkingsmateriaal;

6.3. Finalisering van program met spesifieke verwysings na privaat sektor inisiatiewe;

6.4. Finalisering van  beleid rakende finansiële ondersteuning aan feesaktiwiteite;

6.5. Finalisering van logistieke reëlings rakende Feeskantoor;

6.6. Finalisering van Gala geleentheid vir 23 April 2011;

6.7. Finalisering van bewusmakingsveldtog;

6.8. Finalisering van straatoptog;

6.9. Deurlopende deurgee van inligting deur alle vorms van media;

6.10. Finalisering van gemeenskapsdagboek;

6.11. Finalisering van flagskip naweek programme.

Verslag saamgestel deur:

Alewijn Dippenaar

Voorsitter : Feesaksiekomitee George 200

082 457 5675

dyndev@mweb.co.za 

15 February 2011

ALGEMENE PUBLIEKE DEELNAME VERGADERING VAN DIE FEESAKSIEKOMITEE

AGENDA

21 FEBRUARIE 2011 : 17:30 IN BANKETSAAL VAN GEORGE MUNISIPALITEIT

WERKSWYSE : BESPREKING IN VIER(4) SUBKOMITEE WERKGROEPE 

1.    Opening en Verwelkoming 

2.    Verskonings 

3.    Uitklarende vrae op Vorderingsverslag 15 Februarie 2011

4.    Mededelings

5.    Finalisering van programme vir flagskip naweke

6.    Bewusmakingsveldtog vir feesaktiwiteite

6.1. Geskrewe media

6.2. Elektroniese media – webwerf

6.3. Radio en TV

6.4. Inligtingsborde

6.5. Lapelwapen

6.6. Lisensie skyfies

6.7. Pamflette

6.8. T-Shirts

6.9. Sosiale Media

6.10. Ander 

7. Algemeen 

Alewijn Dippenaar

Voorsitter : Feesaksiekomitee George 200

082 457 5675  [dyndev@mweb.co.za]

www.George200.com                  

15 Februarie 2011

Share Button

Leave a Reply